PARA-MATRIX consultdag

Para-matrix bij Centrum Bronkracht

Met ingang van 5 februari is Erik de Jong van Paramatrix op de maandag (om de week) ons team van Centrum Bronkracht versterken.

Erik heeft een eigen praktijk in Teteringen, heeft net als onze Gerrit-Jan van Essen van Heldercare opleidingen gevolgd bij de Spirituele & Intuïtieve Academie in Toldijk. Daarnaast is Erik behept met een bijzondere energie waarmee hij mensen mag en kan healen.

Deze vorm van he­a­ling is een krachtig en op zeer hoog niveau.​ De kracht zit hem in het feit dat de Gid­sen ( De Arc­tu­ri­ans ) zeer hoog ont­wik­keld zijn in het geven van He­a­ling en zij heb­ben de mo­ge­lijk­heid om samen te wer­ken met an­de­re licht­we­zens zoals Aarts­en­ge­len, en­ge­len etc.​ Door deze sa­men­wer­king ont­staat er een gi­gan­tisch mooie geneeswijze.​ In mijn ogen de ge­nees­wij­ze van de toekomst.​

 

Het is dus niet I Heal maar We Heal en zo is Wheal ontstaan.​De be­han­de­ling houdt in dat erop li­cha­me­lijk gees­te­lijk / emo­ti­o­neel ge­bied of ziels­ni­veau he­a­lin­gen plaats kun­nen vinden.​ Deze kun je er­va­ren als tin­te­lin­gen, lich­te druk of krie­bels in je lijf. ​Ook ge­beurd het dat men het heel koud of warm krijgt of dat be­paal­de li­chaams­de­len gaan be­we­gen.

Het zien van kleu­ren of an­ders­zins komt ook re­gel­ma­tig voor.  Alles gaat in over­leg met je Ho­ge­re Zelf. Er zal dus niks ge­beu­ren wat in strijd is met je Zie­le­plan. Tij­dens dit con­sult hoef je niets te doen dan al­leen de He­a­ling en de Lief­de­vol­le on­der­steu­ning te ontvangen.​ Deze He­len­de Ener­gieën, die tij­dens Wheal ac­tief zijn, zijn zeer krachtig.​

Dit kan in­hou­den dat de be­han­de­ling nog een aan­tal dagen door kan gaan.​ Het komt wel eens voor dat men na de be­han­de­ling een beet­je mis­se­lijk kan zijn of dat men lich­te hoofd­pijn of dui­ze­lig­heid kan voelen.​ Dit komt door de Nieu­we Ener­ge­ti­sche Fre­quen­ties die in je li­chaam wor­den geïntro­du­ceerd en door het af­voe­ren en ver­an­ke­ren van Ener­gieën.​ Dit is voor ieder per­soon ver­schil­lend.  Erik is 1 keer om de twee weken (op de maandag) bij centrum Bronkracht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*